Menu:

Adres


Polski Czerwony Krzyż

  • ul. Piaskowa 24
  • 62-100 Wągrowiec
  • tel. 667-059-964

Działalność PCK w Wągrowcu od 1996 roku

       W 1996 roku w Wągrowcu powołano Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, gdyż wcześniejsza działalność wągrowieckich struktur czerwonokrzyskich zdaniem Zarządu Okręgowego PCK w Pile nie wykazywała aktywności. W spotkaniu założycielskim, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu uczestniczył Józef Klimas z ZO PCK w Pile, a także wągrowieccy honorowi dawcy krwi. Spośród założycieli wyłoniono Zarząd w składzie:

       Jan Maćkowiak - prezes,
       Jan Jakubiak - wiceprezes,
       Eleonora Kozłowska - skarbnik,
       Dionizy Kruszka - sekretarz.

       Ponadto Jan Maćkowiak został członkiem Okręgowej Rady Reprezentantów PCK w Pile. Zdecydowano, że w szybkim okresie czasu należy dokonać spisu honorowych dawców i zachęcić ich do wstąpienia w wągrowieckie struktury czerwonokrzyskie. Zarząd zamieścił informację w prasie lokalnej i Punkcie Krwiodawstwa o możliwości uczestniczenia w otwartych spotkaniach, na których omawiano aktualne zasady dotyczące krwiodawstwa i przedstawiono kierunki działania powstałych wągrowieckich struktur czerwonokrzyskich. W krótkim okresie odbyło się uroczyste spotkanie dla krwiodawców, w którym uczestniczyli: Józef Klimas z Zarządu Okręgowego PCK w Pile i Alojzy Jessa - przewodniczący Rady Miasta w Wągrowcu. Kilku honorowych dawców zostało nagrodzonych odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dyplomami i upominkami. Ilość honorowych dawców szybko wzrastała. W późniejszych terminach odbyła się zabawa taneczna w Restauracji "Cysterska" oraz spotkanie integracyjne w Ośrodku Wypoczynkowym "Łodzianka" w Wągrowcu. Zorganizowano konkursy plastyczne: "Krew darem życia", "Życie w XX wieku" oraz "Ekologia dziś i jutro", w których wzięło udział 573 uczestników. Rozpoczęto organizować akcje honorowego oddawania krwi pod nazwą "Ratuj Życie", z których pierwsza odbyła się w kwietniu 1997 roku. Sporym zainteresowaniem cieszyły się uroczyste spotkania, podczas których najbardziej zaangażowani otrzymali wyróżnienia. I tak: Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Bogusław Krenz z Wągrowca i Stanisław Brzykcy z Rąbczyna; srebrne: Waldemar Gotowała i Jan Jakubiak z Wągrowca, a także odznaki Zasłużonego HDK, dyplomy i upominki. W 1998 roku wągrowiecka drużyna honorowych dawców krwi zajęła drugie miejsce w Rozgrywkach Piłki Nożnej Okręgu PCK w Pile. Natomiast w 2000 roku Zarząd Okręgowy PCK w Pile, jako wyraz uznania nagrodził dyplomem wągrowieckich działaczy czerwonokrzyskich.

       Kolejnym etapem po reorganizacji w kraju struktur czerwonokrzyskich powołano w 2001 roku Zarząd Rejonowego PCK w Wągrowcu. Po przeprowadzeniu głosowania przez reprezentantów wybrano ZR PCK w składzie:

       Jan Maćkowiak - prezes,
       Jan Jakubiak - sekretarz,
       Eleonora Kozłowska - skarbnik,
       członkowie: Marlena Maćkowiak, Dionizy Kruszka i Zenon Szymański.
Komisja Rewizyjna:
       Zdzisław Słoma - przewodniczący,
       Jan Mich - sekretarz,
       Paweł Konwiński - członek komisji.

Delegatami do Okręgowej Rady Reprezentantów PCK w Poznaniu zostali: Jan Maćkowiak i Jan Mich. Od tego momentu aktywność wągrowieckich działaczy czerwonokrzyskich wzrosła bardzo mocno. W 2004 roku skupionych było 254 honorowych dawców krwi - wolontariuszy, 647 członków Klubu Wiewiórka. Wybrane władze PCK w Wągrowcu realizowały programy i zamierzenia nakreślone przez Zarząd Główny PCK, a także wdrażały własne przedsięwzięcia, które cieszą się zainteresowaniem społecznym środowiska. Głównymi kierunkami działania to promowanie: zdrowia, wartości humanitarnych, tolerancji, bezpieczeństwa oraz honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Działalność szczególnie prowadzona poprzez edukację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto włączono się w różnego rodzaju akcje dobroczynne na rzecz potrzebujących, organizację konkursów o tematyce zdrowotnej oraz współzawodnictwo sportowe o charakterze rekreacyjnym.

       W 2005 roku Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu przychylił się do prośby wągrowieckich działaczy czerwonokrzyskich, którzy postanowili zmienić strukturę na Koło Środowiskowe PCK działające w obszarze powiatu wągrowieckiego. Od tego momentu skład zarządu przedstawia się następująco:

       Jan Maćkowiak - prezes,
       Jan Jakubiak - sekretarz,
       Andrzej Płaczkowski - skarbnik.

       Delegatem na Zjazd Rejonowy PCK w Pile został Jan Maćkowiak. Zarząd głównie skupia się na promowaniu honorowego krwiodawstwa poprzez prowadzenie pogadanek, organizowaniu otwartych akcji "Zbieramy Krew dla Polski, Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, konkursów promujących zdrowy styl życia, uroczystych spotkań z okazji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Dni Krwiodawstwa.

       Wszystkie inicjatywy najczęściej są realizowane przy współpracy z instytucjami funkcjonującymi na terenie powiatu wągrowieckiego, jak: Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, miasta Wągrowiec, gm. Wągrowiec, Skoki, Gołańcz, Damasławek, Mieścisko, Wapno; Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Szpital Powiatowy, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i przedszkola, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, Powiatowy Urząd Pracy.

Honorowe Krwiodawstwo

       W wągrowieckiej strukturze PCK skupionych jest około 300 honorowych dawców krwi, wśród których jest 8 dawców, z których każdy oddał do chwili obecnej ponad 50 litrów. Rekordzistką wśród kobiet jest Lidia Szablewska.

 
Stanisław Izychart
59 litrów
Bolesław Kubasik
58 litrów
Marian Kantorski
54 litry
Zygmunt Konwiński
53 litry

 
Marian Siwiński
52 litry
Jan Jakubiak
51 litrów
Jan Mich
50 litrów
Tomasz Kubasik
50 litrów

       Pogadanki na temat honorowego krwiodawstwa prowadzone są przez Eleonorę Kozłowską- starszą pielęgniarkę Punktu Krwiodawstwa RCKiK i Jana Maćkowiaka - prezesa Koła PCK, w których rocznie uczestniczy od 800 do 1000 słuchaczy zapoznając się ze szczytnymi ideałami humanitarnymi oraz obowiązującymi zasadami zostania honorowym dawcą krwi.

       Na wniosek Zarządu Koła PCK w 2009 roku wągrowieckie władze miasta podjęły uchwałę o przyznaniu przywileju dla wszystkich Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi PCK, którzy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją autobusową na terenie miasta Wągrowca oraz do miejscowości znajdujących się na terenie gminy Wągrowiec, którzy posiadają legitymację ZHDK PCK.

       Rocznie w Punkcie Krwiodawstwa i podczas otwartych akcji udaje się pozyskać od mieszkańców powiatu wągrowieckiego średnio od 600 do 800 litrów tego bezcennego leku, jakim jest krew.

       Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazalnych nr 1 w Wągrowcu brali udział w Ogólnopolskim Konkursie "Twoja Krew - Ratuje Życie", za co placówka została wyróżniona pucharem i dyplomem przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu.

       Z okazji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Dni Krwiodawstwa organizowane są uroczyste spotkania, podczas których najbardziej zaangażowani dawcy krwi zostają nagradzani wyróżnieniami, odznaczeniami państwowymi, czerwonokrzyskimi, a także uhonorowani przez władze samorządowe.

       W 2007 roku na wniosek wągrowieckiego Zarządu Koła PCK Pan Marian Siwiński, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK z Wągrowca został wyróżniony "Złotą Pieczęcią" przyznawaną przez Kapitułę i Władze Powiatu Wągrowieckiego.

       "Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego" zostali wyróżnieni następujący honorowi dawcy krwi PCK z terenu powiatu wągrowieckiego: Marian Siwiński, Juliusz Nawrocki, Marian Kantorski, Ludwik Walczak, Tomasz Kubasik, Jan Jakubiak, Zenon Szymański, Jan Mich i Piotr Pałka (wszyscy Wągrowiec), Zdzisław Słoma, Ryszard Szczepańsk i Leszek Majewski (wszyscy Gołańcz), Wiesław Świdrak i Kazimierz Antczak (oboje Żelice), Łucjan Frydrych - Popowo Kościelne, Bolesław Kubasik - Wapno, Stanisław Brzykcy - Rąbczyn, Stanisław Izychart - Mieścisko, Zygmunt Konwiński - Bobrowniki, Andrzej Płaczkowski - Przysieka, Marzena Smolinska - nauczycielka ZSP nr 1 w Wągrowcu, Leszek Borus - Panigródz.

       Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu przyznał Medale Pamiątkowe za udział w programie "Twoja Krew - Ratuje Życie", które otrzymali: Marzena Smolińska - nauczycielka ZSP nr 1 w Wągrowcu; uczniowie ZSP nr 1 w Wągrowcu: Krzysztof Dorada z Łopienna, Wojciech Ratajczak z Mieściska, Sławomir Belter z Gołańczy, Marek Czerniachowski z Wapna, Bartosz Buras z Wągrowca, Jakub Siódmiak z Wągrowca, Kamil Szymaniak z Wągrowca, Mateusz Krakowiak z Wągrowca.

        Od kilku lat w miesiącach letnich jesteśmy organizatorami konkursu ,,Wakacyjna kropla krwi", otwartych akcji poboru krwi, wspólnie z siecią Sklep Intermarche uczestniczymy w Ogólnopolskiej Kampanii "Zbieramy Krew dla Polski", a także uczniowie wągrowieckich szkół ponadgimnazjalnych biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie "Twoja Krew - Ratuje Życie".

       Decyzją Kapituły Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa PCK, który organizowany jest od 2005 roku laureatami w poszczególnych kategoriach zostali - służby mundurowe: Powiatowa Komenda Policji w Wągrowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszanach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołaszewie; zakłady pracy: Firma IEKO Sp. z o. o. w Wągrowcu, BUiTE "Horstmann" w Wągrowcu, Wągrowiecka Fabryka Mebli, "Europol" Sp. z o. o. w Wągrowcu, "Mecapol" Sp. z o. o. w Wągrowcu, Biuro "Adsum" w Wągrowcu, "Merx Polska" Sp. z o. o. w Wągrowcu; placówki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu; sołectwa: Sołectwo Wsi Mieścisko, Sołectwo Wsi Żelice, Sołectwo Wsi Popowo Kościelne, Sołectwo Wsi Wapno, Sołectwo Wsi Rejowiec; miasta i gminy: Miasto Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Wągrowiec, Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno.

       Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa 2010 rok - służby mundurowe: Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kalisznach, Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu; placówki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazajlnych nr 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu; sołectwa: Sołectwo Wsi Mieścisko, Sołectwo Wsi Damasławek, Sołectwo Wsi Czerlin; zakłady pracy: Firma IEKO w Wągrowcu, Solaris Bus SA w Bolechowie, Volkswagen Sp. z o. o. Poznań; organizacje i stowarzyszenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wągrowiec/Piła, Polskie Towarzystwo Lekarskie w Wągrowcu, Wspólnota Neokatechumenalna w Wągrowcu; miasta i gminy: Miasto Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Miasto i Gmina Skoki.

       Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa 2011 rok - służby mundurowe: Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszanach, Komenda Policji Powiatowej w Wągrowcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Wągrowcu; wyróżnienia: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie Starym, Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy; placówki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu; wyróżnienia: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku; sołectwa: Sołectwo Wsi Pawłowo Żońskie, Sołectwo Wsi Niemczyn, Sołectwo Wsi Łekno; zakłady pracy: Firma IEKO w Wągrowcu, Europol - Meble S.A. w Wągrowcu, "Martyna" Sp. z o. o. w Wągrowcu; organizacje i stowarzyszenia: Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wągrowiec/Piła, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Wągrowcu; miasta i gminy: Miasto Wągrowiec, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Wągrowiec.

       Laureaci Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa Rodzinnego PCK: Bolesław Kubasik z Wapna i Tomasz Kubasik z Wągrowca; Bronisław Różański z dziećmi: Wioleta, Mariusz, Artur z Wągrowca; Dariusz Nowakowski z dziećmi: Dominik, Artur, Łukasz z Wiatrowa; Zbigniew Burzyński z córką Julitą z Rejowca, Brenk - Sara, Paulina i Marta z Łekna.

Działalność socjalna

       Na terenie powiatu wągrowieckiego w pawilonach handlowych i placówkach oświatowych zainicjowaliśmy zbiórki produktów spożywczych, które zostały rozprowadzane wśród najbardziej potrzebujących przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Rekordowa zbiórka pod hasłem "Zajączek Wielkanocny" została przeprowadzona pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca w 2004 roku, kiedy udało się pozyskać ponad 4 tony żywności, z czego ponad 2 tony zebrali uczniowie ZSP nr 1 w Wągrowcu.

       We współpracy z władzami samorządowymi włączyliśmy się w akcję zbierania odzieży, artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętu dla powodzian, dla których wysłane było kilka transportów. Cały czas prowadzona jest kampania informacyjna o możliwości gromadzenia odzieży, artykułów gospodarstwa domowego oraz różnego sprzętu, które podobnie jak żywność są rozprowadzane nieodpłatnie przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Bezpieczeństwo

       Przy współpracy służb medycznych, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej prowadzone są pokazy na temat pierwszej pomocy dla młodzieży szkolnej. Dzięki pozyskanej wiedzy uczestnicy znają podstawowe zasady niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacjach szczególnych, a także zdobywają wiadomości o wartościach humanitarnych.

       Raz w roku organizowane są Powiatowe Zawody Pierwszej Pomocy. Laureatami trzech pierwszych miejsc są najczęściej drużyny: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu z opiekunem Marią Grzechowiak, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu z opiekunem Marzeną Smolińską oraz Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu z opiekunem Cecylią Bojanowską. Przewodniczącym komisji zawodów jest każdorazowo Sławomir Kwitowski - specjalista anestezjolog, któremu pomaga Marlena Maćkowiak - lic. ratownik..

       Zorganizowana została Powiatowa Konferencja dla Młodzieży na temat bezpieczeństwa i wartości humanitarnych, podczas której wykłady przeprowadzili: lek. med. Sławomir Kwitowski - kierownik działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, Arkadiusz Wójcik - komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, Jolanta Tomaszewska - psycholog, Jan Maćkowiak - prezes wągrowieckiego PCK, a także pokaz sprzętu zaprezentował przedstawiciel z poznańskiej firmy zajmującej się sprzedażą sprzętu ratowniczego. W konferencji również wzięli udział: Józef Sulikowski - Starosta Wągrowiecki i Grzegorz Hoffmann - dyrektor Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

Edukacja zdrowotna

       Sporym zainteresowaniem cieszy się program "Super Wiewiórka" dla młodzieży wczesnoszkolnej, dzięki któremu realizowane są następujące tematy: humanitaryzm, tolerancja, bezpieczeństwo, higiena, odżywianie. Wykłady prowadzili: Alina Wojciechowska i Ina Łapacz z oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Marlena Maćkowiak - lic. ratownik, Arun Goel - lek. stomatolog, Jan Maćkowiak - prezes Koła PCK, podk. Waldemar Rojtek - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji, a także dzieci mogły zapoznać się z działaniami ratowniczymi na terenie Komendy Powiatowej PSP. Uczestnicy realizowali program przy współpracy ze szkolnymi koordynatorami. W realizacji programu wzięło udział 647 uczniów z Przedszkoli nr 1, 2, 6, 7 i 9 w Wągrowcu i Mieścisku, a także Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 4 w Wągrowcu i Rudniczu.

       W wągrowieckim I Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzona została prelekcja dla młodzieży szkół średnich na temat przeciwdziałania chorobom zakaźnym AIDS/HIV. Wykłady przeprowadzili: Paweł Gilewski - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu, ks. prefekt Waldemar Czarnecki, Piotr Kaczmarek - psycholog, Jan Maćkowiak - prezes Koła PCK w Wągrowcu.

       Sporym powodzeniem cieszą się Powiatowe Konkursy Wiedzy o AIDS/HIV, w których uczestniczy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, aby pogłębić i sprawdzić swoją wiedzę na temat istniejących zagrożeń. Komisję konkursową tworzyli: Alina Wojciechowska - instruktor oświaty zdrowotnej z PSSE, Barbara Górna - kierownik Biura Zdrowia w Starostwie Powiatowym i Jan Maćkowiak - prezes wągrowieckiego PCK.

       Co roku przeprowadzany jest Konkurs Niepalenia Papierosów, który jest skierowany do: zakładów pracy, szkół i instytucji, w których nikt nie pali papierosów. Podczas podsumowania laureaci otrzymują dyplomy potwierdzające promowanie zdrowego stylu życia. Konkurs organizowany jest we współpracy z PSSE w Wągrowcu. Do 2009 roku wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Magdziarz - właściciel Piekarni w Wągrowcu, Iwona Nowak - właścicielka Sklepu "Bucik" w Wągrowcu, Apteka "Panaceum" w Wągrowcu, Bank PKO SA w Wągrowcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie w Damasławku, PZU na Życie w Wągrowcu, Rewir Dzielnicowych w Mieścisku, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu, Janusz Muszyński - właściciel Drukarni M-Druk w Wągrowcu, Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo w Wągrowcu, Urząd Stanu Cywilnego w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa w Siennie, Firma "Land O`Laks" z Mieściska, Państwa Szkoła Muzyczna w Wągrowcu, Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Gołańczy, Piekarnia z Cukiernią W. i K. Zborowscy w Wągrowcu, Szkoła Podstawowa w Wiatrowie.

       We współpracy z personelem medycznym Szpitala Powiatowego organizowany jest Konkurs Karmienia Piersią, który polega na opisaniu własnych doświadczeń naturalnego karmienia i korzyści z niego wynikających. Dotychczasowymi laureatkami konkursów były: Elżbieta Jezierska z Wągrowca, Barbara Tyrakowska z Wągrowca, Bożena Zanto z Wągrowca, Izabela Lupa z Wągrowca, Zofia Kołodziejczuk z Wągrowca, Iwona Zelek z Wągrowca, Wanda Maria Nowakowska z Wągrowca, Agnieszka Tomkowicz z Wągrowca, Wioletta Kowalczyk z Wągrowca. Komisji przewodniczyła Kornelia Jamróz - położna oddziałowa Oddziału Położniczego w Szpitalu Powiatowym.

       Wielokrotnie wągrowiecki PCK był organizatorem eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której uczestniczyła młodzież szkolna z terenu powiatu wągrowieckiego. Celem olimpiady było pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie. W 2004 roku czwarte miejsce na eliminacjach okręgowych PCK w Poznaniu zajęła Iwona Cegielska z ZSP nr 1 w Wągrowcu, natomiast w 2009 roku laureatem trzeciego miejsca w eliminacjach rejonowych PCK w Pile był Arkadiusz Gaca również z ZSP nr 1. Uczniów przygotowywała Marzena Smolińska - nauczycielka ZSP nr 1 w Wągrowcu.

Inne działania

       Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej - Krajenka 96 laureatką (I miejsce i nagroda Min. Kultury i Sztuki) została Magdalena Budna, uczennica wągrowieckiego LO. Drugim zwycięzcom została absolwent LO Piotr Drążkiewicz, za tekst piosenki "PCK", śpiewanej przez Magdalenę Budną, z muzyką skomponowaną przez Janusza Kowalskiego.

       W 1998 roku wągrowieccy honorowi dawcy krwi zajęli II - miejsce w Zawodach Piłki Nożnej Okręgu Pilskiego PCK, których współorganizatorem był również wągrowiecki Zarząd PCK.

       W 2000 roku w sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu podczas corocznych obchodów PCK wykłady wygłosili: Wojciech Kicman - członek Krajowej Rady Reprezentantów PCK na temat "Potrzeba istnienia i zasady działalności PCK", Jarosław Małecki - wicedyrektor Szpitala Powiatowego wystąpił z referatem na temat "Krew, jako dar życia" w kontekście medycznym, ks. prefekt Jan Andrzejewski mówił o krwi w kontekście teologicznym. Dokonano podsumowania konkursu "Życie to radość - krew to życie" oraz wręczono wyróżnienia najbardziej zasłużonym honorowym krwiodawcom. Uroczystość uświetnił swoim występem Chór Kameralny pod dyrekcją Andrzeja Kaliskiego.

       Dla uczczenia obchodów 80 - lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na stadionie OSiR zorganizowany został Festyn Czerwonokrzyski, na który przybyło ponad 500 widzów i uczestników, aby za promować zdrowy styl życia. Przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej odbywały się pokazy ratownictwa przez członków Międzynarodowych Sił Reagowania Ratowniczego i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, swoje umiejętności zaprezentowali ochraniarze z firmy detektywistycznej "Adsum", odbyły się również pokazy walk obronnych. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz grupy motocykli ciężkich, a także występ Zbyszka Zaranka, który m. in. zaśpiewał "czerwonokrzyską" piosenkę. Zorganizowano zawody sportowe w warcabach, tenisie ziemnym i strzelectwie. Bieg pod hasłem "Ucieczka przed zawałem" odbywał się na kilku dystansach, aby każdy z biegaczy mógł dostosować swój dystans. Emocje wzbudziły rozgrywki w piłkę nożną, w których wzięły udział drużyny osiedlowe, lekarze, ratownicy, nauczyciele, strażacy, ministranci oraz honorowi dawcy krwi. Wszyscy mogli również degustować się grochówka polową.

       Z okazji 140 - lecia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na budynku Szpitala Powiatowego została umieszczona tablica poświecona Honorowym Dawcom Krwi. Odsłonięcia tablicy dokonali Krzysztof Olbromski - prezes Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu i Andrzej Bielecki - przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego. Poświęcenia dokonał ks. Tomasz Kruszelnicki - wikariusz parafii p.w. Św. Wojciecha w Wągrowcu. Wiązanki kwiatów złożyli honorowi dawcy krwi i harcerze. Uroczysty moment uświetnił swym występem Chór Nauczycielski im. Stanisława Moniuszki w Wągrowcu pod dyrekcją Tadeusza Mikołajczaka, a także odegrano hymn miasta na trąbce. Dalsza cześć uroczystości odbywała się w Hotelu "Pietrak" (5 gwiazdek), gdzie wszystkich przybyłych powitał Jan Maćkowiak - prezes ZR PCK w Wągrowcu, po czym Hanna Gajowiecka - dyrektor WZO PCK w Poznaniu przedstawiła historię powstania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, działalność, znaczenie i realizowanie szczytnych ideałów. Zebranych w odpowiedni nastrój wprowadził kwartet akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu. W dalszej części uroczystości Władze WZO PCK w Poznaniu wręczyli Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz dyplomy instytucjom współpracującym. Wągrowiecki Zarząd PCK przyznał podziękowania za pomoc w upowszechnianiu idei czerwonokrzyskiej i wyróżnienia wolontariusza osobom działającym społecznie w rejonie wągrowieckim, podsumowano konkurs niepalenia papierosów w zakładach pracy i instytucjach. Główny arbiter zmagań sportowych Grażyna Działowska, dokonała podsumowania Festynu Czerwonokrzyskiego, w którym czołowe miejsca zajęli w klasyfikacji zespołowej: Szkoła Podstawowa w Wapnie, Szkoła Podstawowa w Siennie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu; kategoria gimnazjów: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wągrowcu; kategorie ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu. Współzawodnictwo zawodów pierwszej pomocy podsumował Sławomir Kwitowski - spec. anestezjolog, które przedstawiało się następująco: ZSP nr 2 w Wągrowcu, LO w Wągrowcu, ZSP nr 1 w Wągrowcu. Dzieci przedszkolne brały udział w grach i zabawach. Statuetkę "Pomocna Dłoń" otrzymali Państwo Małgorzata i Wojciech Zborowscy - właściciele Piekarni z Cukiernią w Wągrowcu za wspieranie działań czerwonokrzyskich. Za działalność humanitarną uhonorowano Edmunda Kapałczyńskiego - prezesa OSP w Werkowie. Specjalne wyróżnienie otrzymał wągrowiecki lekkoatleta - senior Jerzy Rybiński za promowanie zdrowego stylu życia.

       Na obchody 85 - lecia PCK do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Wielspin" w Wągrowcu przybyli m. in.: Stefan Mikołajczak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Michał Piechocki - Wicestarosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyński - Burmistrz Wągrowca, Michał Nogalski - przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec, Stanisław Woźniak - członek Rejonowej Rady PCK w Poznaniu, ks. kan. Andrzej Rygielski - dziekan Dekanatu Wągrowieckiego, Bogusław Barański - były dyrektor Szpitala Powiatowego, radni powiatowi i miejscy, kierownicy wydziałów i instytucji, siostry PCK i honorowi dawcy krwi. Wszystkich przybyłych powitał Jan Maćkowiak - prezes wągrowieckiego PCK słowami: "Jak wspaniałą istotą jest człowiek, o ile zechce nią być". Po czym wykład na temat znaczenia krwi w życiu człowieka wygłosiła Emilia Jagat - naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego. W czasie tej doniosłej uroczystości Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu przyznał odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, lekarzom pediatrom wręczono wyróżnienia "Uśmiech Dziecka", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu został uhonorowany za rozwijanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, podsumowano Konkurs "Niepalenia Papierosów" wśród zakładów oraz Festyn Czerwonokrzyski i konkurs zdrowej żywności. W rozgrywkach piłkarskich zwycięstwo odniosła reprezentacja Służby Liturgicznej, która zaprezentowała lepsze umiejętności od druhów OSP, lekarzy i radnych. O znaczeniu kultury fizycznej dla zdrowia człowieka mówiła nauczycielka wychowania fizycznego Małgorzata Moćko. Za owocną współpracę wyróżnienie otrzymali właściciele Studia Komputerowego "Atut" w Wągrowcu.

       W 2003 roku przeprowadziliśmy na stadionie OSiR w Wągrowcu bicie rekordu ilości uczestników mieszczących się w autobusie, do którego zmieściło się wówczas 102 uczniów wągrowieckich szkół. Poprzedni rekord wynosił 96 uczniów.

       Kilkakrotnie odbywały się otwarte Biegi Przełajowe "Ucieczka Przed Zawałem", których celem było promowanie rekreacji zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu. Rekordowa ilość uczestników wystartowała w 1999 roku, gdzie brało udział w zdrowotnym biegu 98 biegaczy. Zwycięzcami na poszczególnych dystansach 1000, 2000 i 3000 metrów byli: A. Rybińska z Damasławka, B. Świniarska z Wągrowca; wśród chłopców: T. Meyer z Wągrowca, S. Różak z Niemczyna, P. Mnichowski z Wągrowca. Laureaci zostali obdarowani dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez Władze miejskie i wągrowiecki PCK.

       W 2002 roku w siedzibie Miejskiego Domu Kultury wągrowiecki Zarząd PCK zorganizował szkolenie dla bezrobotnych i absolwentów szkół na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wykładowcami byli: Tadeusz Pewiński z Urzędu Skarbowego, Maria Koszna i Joanna Zabder z Powiatowego Urzędu Pracy, Anna Wróblewska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Piotr Radziątkowski z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A., Agnieszka Adamczewska i Przemysław Niechniedowicz z Banku PKO BP, Halina Czeszewska z Pałuckiego Banku Spółdzielczego oraz Jan Maćkowiak z wągrowieckiego PCK.

       W auli Liceum Ogólnokształcącego wągrowiecki PCK był współorganizatorem sympozjum na temat integracji europejskiej, które odbyła się 2003 roku. W spotkaniu wzięli udział m. in.: prof. Aldona Kamela Sowińska z Akademii Ekonomicznej, prof. Michał Stuligrosz - delegat do Rady Europy, dr Krzysztof Bondyra - Instytut Socjologii UAM oraz Władze samorządowe, grono pedagogiczne i liczna rzesza młodzieży.

       Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet zorganizowana została w sali sesyjnej uroczystość dla kobiet angażujących się w promowanie idei czerwonokrzyskiej. Wyróżnienia od Józefa Sulikowskiego - Starosty Wągrowieckiego i Jana Maćkowiaka - prezesa wągrowieckiego PCK otrzymały: Cecylia Bojanowska - nauczycielka LO i Danuta Słoma - nauczycielka SP w Skokach.

       Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu organizowane były konkursy dla placówek oświatowych i wychowawczych pod nazwą ,,Radosna Szkoła / Radosne Przedszkole", których zadaniem było wykazanie najbardziej spektakularnych osiągnięć z dziedziny zdrowia, rekreacji, humanitaryzmu przez placówkę w danym roku. W kapitule konkursu zasiadali kierownicy do spraw oświaty urzędów miast i gmin z terenu powiatu wągrowieckiego. Dyplomy laureatów konkursu w kolejnych latach otrzymali: Przedszkola nr 1, 2, 7 i 9 w Wągrowcu oraz w Łeknnie i Skokach, Szkoły Podstawowe w Skokach, Mieścisku, Żelicach, Łaziskach, Wągrowcu nr 2, Gimnazja w Skokach, Żelicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, wągrowiecki Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, I Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnch nr 1 w Wągrowcu, Przedszkole Publiczne w Damasławku, Szkoła Podstawowa w Smogulcu, Gimnazjum w Mieścisku, Bursa Szkolna w Wągrowcu,

       Za działalność dobroczynną statuetką "Pomocna Dłoń" wyróżniona została siostra Anna Kufel - przełożona Domu Zakonnego Sióstr Świętego Wincentego a Paulo w Wągrowcu, a także podobną statuetkę otrzymali Państwo Małgorzata i Wojciech Zborowscy - właściciele Piekarni z Cukiernią w Wągrowcu oraz Christa Kruger z Luneburga za pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej.

       Na wniosek 14 - letniego Krzysia Dominikowskiego wyróżnienie "Uśmiech Dziecka" wągrowiecki PCK przyznał lek. med. Magdalenie Pawłowskiej z Przychodni Lekarza Rodzinnego w Wągrowcu i lek. med. Adamowi Pezackiemu - ordynatorowi Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu za wykazanie szczególnej troski w leczeniu.

       W 2004 roku została nawiązana współpraca z Niemieckim Czerwonym Krzyżem w Luneburgu, który reprezentowała Helga Bernreuhter, dzięki której odbyło się kilka spotkań, podczas których przedstawiciele czerwonokrzyscy z Polski i Niemiec wymienili swoje doświadczenia.

       Co roku odbywały się Festyny Czerwonokrzyskie promujące zdrowy styl życia, podczas których młodzież szkolna mogła rywalizować w zawodach rekreacyjno - zabawowych. Dorośli uczestniczyli w rozgrywkach sportowych tenisa ziemnego, warcabach i strzelectwie. W piłkę nożną rozgrywali mecze lekarze, nauczyciele, strażacy, policjanci, honorowi dawcy krwi, ministranci, radni, ratownicy medyczni, a także piłkarze drużyn osiedlowych. W wykonaniu Szpitalnego Oddziału Ratowniczego i Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu przeprowadzone zostały pokazy ratownictwa. Style samoobrony prezentowali ochroniarze z Biura Detektywistycznego "Adsum" w Wągrowcu, a umiejętności współpracy z psem demonstrowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

       Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych przedstawiciele wągrowieckiego PCK odwiedzili Panią Annę Tafelską, najstarsza mieszankę Wągrowca. Podczas spotkania 104 - latce wręczono kwiaty i upominek oraz wysłuchano historii życia najstarszej mieszkanki.

       Zawodnicy reprezentujący wągrowiecki PCK kilkakrotnie uczestniczyli podczas wakacji szkolnych w piłkarskich rozgrywkach młodzieżowych, w których rozgrywało cyklicznie mecze ponad 200 zawodników.

       Dla uhonorowania honorowych dawców krwi i wolontariuszy propagujących wartości humanitarne zebraliśmy ponad 500 podpisów pod wnioskiem złożonym do Władz miasta, aby nazwać jedną z ulic miasta PCK. Pod wnioskiem podpisali się: przedstawiciele PCK, władze samorządowe, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, policjanci, urzędnicy, dziennikarze, strażacy, przedsiębiorcy, emeryci, mieszkańcy ziemi wągrowieckiej.

       W 2006 roku wągrowiecka reprezentacja PCK: Jowita Maćkowiak i Jan Maćkowiak zajęła I miejsce w Czerwonokrzyskich Zawodach Strzeleckich Powiatu Poznańskiego, które odbyły się w Murowanej Goślinie.

       W październiku 2006 roku z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem Zarząd Koła PCK w Wągrowcu zorganizował przemarsz młodzieży ulicami miasta, która podczas spotkania z Józefem Sulikowskim - Starostą Wągrowieckim, Michałem Piechockim - Wicestarostą i Stanisławem Wilczyńskim - Burmistrzem Miasta Wągrowca odczytała i wręczyła włodarzom okazjonalny apel nawołujący do przestrzegania praw człowieka i wartości humanitarnych.

       Koncertem chóru i muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu rozpoczęły się w krużgankach pocysterskiego klasztoru obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny, których otwarcia dokonał ks. Edmund Karuk - proboszcz parafii pocysterskiej. Podczas uroczystości odczyty i przemówienia wygłosili: Barbara Zegartowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Wiesław Pierzchlewicz - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Piotr Kaczmarek - psycholog i Jan Maćkowiak - prezes Koła PCK. W dalszej części uroczystości Państwo Werdowie (10 dzieci) oraz Państwo Molendowscy (50 lata wspólnego pożycia) przedstawili świadectwo życia w rodzinie, po czym podczas Eucharystii bp. Wojciech Polak udzielił im swojego błogosławieństwa duszpasterskiego.

       W sali Miejskiego Domu Kultury z okazji 90 - lecia PCK odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego odczyt z prezentacją multimedialną wygłosił Jan Maćkowiak - prezes wągrowieckiego PCK, Eleonora Kozłowska - przewodnicząca komisji dokonała podsumowania Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa, wręczone zostały odznaczenia nadane przez WZO PCK w Poznaniu, wyróżnienia PCK w Wągrowcu, a także nadane przez Władze samorządowe. Podsumowany również został konkurs krwiodawstwa rodzinnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznania, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Władz samorządowych z terenu powiatu wągrowieckiego, szpitala, sanepidu, straży pożarnej, policji oraz harcerze. Swoje duszpasterskie błogosławieństwo nadesłał abp. Henryk Muszyński - Metropolita Gnieźnieński, które odczytał ks. kan. Witold Chmielewski - wicedziekan Dekanatu Wągrowieckiego. Uroczystość uświetnili swoim występem licencjonowani tancerze Polskiego Towarzystwa Tanecznego Jowita Maćkowiak i Jarosław Matejczuk, wicemistrzowie Międzynarodowego Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego.

       W 2010 roku na obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża przybyli m. in.: Krzysztof Siwiak - członek Wielkopolskiej Rady Reprezentantów PCK w Poznaniu, Bogdan Kieńczkowski - prezes Zarządu rejonowego PCK w Pile, Małgorzata Koper - sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Pile, Waldemar Grzegorek - dyrektor Departamentu Zdrowia i Zapobiegania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki, Irena Wojewódzka - Kucz - przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wągrowieckiego, Stanisław Wilczyński - burmistrz Miasta Wągrowca, Urszula Wierzbicka - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, Alicja Kędracka - sekretarz Urzędu Gminy Mieścisko, Grzegorz Hoffmann - dyrektor Szpitala Powiatowego, Paweł Gilewski - dyrektor Powiatowej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Tomasz Francuszkiewicz - komendant Komendy Powiatowej Policji, Zenon Urbański - wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, prezesi zaprzyjaźnionych Klubów HDK PCK, siostry PCK, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji i stowarzyszeń. Podczas obchodów odbył się odczyt z prezentacją multimedialną, wręczone zostały Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" PCK, "Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego", medale i wyróżnienia nadane przez burmistrz i wójtów z terenu powiatu wągrowieckiego, podsumowane zostały: Powiatowy Konkurs Niepalenia Papierosów, Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa i Rodzinny Konkurs Krwiodawstwa. W 2009 roku wągrowiecki PCK zebrał 754 litry krwi, co było o156 litrów więcej niż w 2008 roku. Koło PCK skupia ponad 300 honorowych dawców krwi - wolontariuszy z terenu powiatu wągrowieckiego. Za promowanie wartości humanitarnych Zarządowi Koła PCK w Wągrowcu podziękowania złożyli przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość uświetnili swoimi występami: Jowita Maćkowiak i Jarosław Matejczuk -wicemistrzowie Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego oraz Leszek Bodus - uczestnik Telewizyjnego Maratonu Uśmiechu.

       W Hotelu "Pietrak" 6 listopada 2010 Zarząd Koła PCK w Wągrowcu był organizatorem Dni Krwiodawstwa, na które przybyli honorowi dawcy krwi, siostry PCK, Leszek Borus, przedstawiciel HDK PCK z Poznania, starosta wągrowiecki Michał Piechocki, burmistrz Wągrowca Stanisław Wilczyński, przewodniczący wągrowieckiej Rady Miasta Władysław Purczyński, dyrektor Szpitala Powiatowego Emilia Jagat, dyrektor PSSE Paweł Gilewski, hm wągrowieckiego ZHP Lidia Drzewiecka, przedstawiciele Miasta i Gminy Gołańcz, Powiatowej Komendy Policji oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Uroczystość, którą rozpoczęto odegraniem hymnu Czerwonego Krzyża była okazją do podziękowań wszystkim ludziom dobrej woli, zaś szczególnie honorowym dawcom krwi i działaczom PCK. - "Chylę czoło za oddanie tak dużej ilości krwi w tak krótkim życiu człowieka" - powiedział Stefan Mikołajczak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie do ośmiu krwiodawców, z których każdy do chwili obecnej oddał już ponad 50 litrów tego życiodajnego leku. W 2009 roku zebrano 754 litry od mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu przyznał Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" które przyznano 17 dawcom z terenu powiatu wągrowieckiego. Za szczególne zaangażowanie w oddawaniu daru życia - krwi - "Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego" zostali wyróżnieni wągrowczanie: Jan Jakubiak (50 litrów) i Zenon Szymański (47 litrów). Natomiast decyzją Burmistrza Miasta "Medalem z okazji 625 - lecia Miasta Wągrowca" udekorowano Zbigniewa Piórkowskiego z Wągrowca za oddanie 53 litrów. Ponadto Władze miasta przyznały dwa Medale "20 - lecia samorządu lokalnego Wągrowca" za systematyczne oddawanie krwi, które otrzymali: Jan Paradowski i Maciej Senger (obaj z Wągrowca). Podczas tej doniosłej uroczystości podsumowano również III Edycję Konkursu Karmienia Piersią, który polegał na opisaniu przez uczestniczki korzyści dla dziecka wynikających z naturalnego karmienia piersią. Wyróżnienia w postaci dyplomów i upominków otrzymały wągrowczanki: Wanda Maria Nowakowska, Agnieszka Tomkowicz i Wioletta Kowalczyk. - "Pierwszy zawał miałem ponad dwadzieścia lat temu, a później założono mi bajpasy i od tej chwili stałem się biorcom tego bezcennego leku" - powiedział Romuald Jaskólski z Wągrowca, który publicznie podziękował dawcom krwi. Uroczystość uświetnili swoim występem: Aleksander Jakubów, laureat Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej oraz Leszek Borus, uczestnik Telewizyjnego Maratonu Uśmiechu. Ponadto z okazji Dni Krwiodawstwa w kościele farnym odbyła się uroczysta Msza św. w intencji krwiodawców, na którą przybyli przedstawiciele PCK z pocztem sztandarowym. Natomiast 15 listopada do Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przybyli honorowi dawcy krwi ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy z chwilą uzyskania pełnoletniości zdecydowali się rozpocząć realizować szczytną misję niesienia pomocy poprzez oddanie tego bezcennego leku. Za szczególne zaangażowanie w propagowaniu honorowego krwiodawstwa wyróżnienie otrzymał ks. prefekt Marcin Maciejewski oraz wolontariuszka PCK Dajana Rojek (oboje z Wągrowca). Swoje doświadczenie o honorowym krwiodawstwie przedstawił Jan Jakubiak, który do chwili obecnej oddał już ponad 50 litrów tego bezcennego leku. Słowa uznania dla młodzieży oraz działaczy PCK wyraził Michał Piechocki, starosta wągrowiecki.

       W grudniu 2010 roku Zarząd PCK w Wągrowcu pod patronatem Starosty Wągrowieckiego był organizatorem Otwartego Turnieju Szachowo - Warcabowego. Wągrowiecki PCK reprezentowali: Jan Maćkowiak - pierwsze miejsce w warcabach, Tomasz Kubasik - pierwsze miejsce w szachach i Jan Jakubiak - drugie miejsce w warcabach.

       W maju 2011 roku w hali sportowej ZSP nr 1 odbyły się uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których najbardziej zasłużeni w promowaniu wartości humanitarnych, a szczególnie honorowego krwiodawstwa zostali uhonorowani odznaczeniami i wyróżnieniami. Wśród przybyłych na uroczystość byli: Tomasz Bugajski - członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Stefan Mikołajczak - przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michał Piechocki - Starosta Wągrowiecki, Stanisław Wilczyński - burmistrz Miasta Wągrowca, Michał Nogalski - przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec, Alina Grabowska - sekretarz Urzędu Gminy Wapno, Alicja Kędracka - sekretarz Urzędu Gminy Mieścisko, Emilia Jagat - dyrektor Szpitala Powiatowego, Paweł Gilewski - Powiatowy Inspektor Sanitarny, Tomasz Francuszkiewicz - komendant Komendy Powiatowej Policji, Piotr Kozłowicz - prezes Zarządu Rejonowego PCK w Chodzieży, Leszek Borus - prezes Klubu HDK PCK w Poznaniu oraz personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

       Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu czerwonokrzyskiego i przedstawieniu przez Jana Maćkowiaka - prezesa Koła PCK rysu historycznego jednej z największych organizacji humanitarnych. Najbardziej zasłużonych uhonorowano odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" PCK. Natomiast Kapituła działająca przy Kole PCK w składzie: lek. med. Wioleta Kaczmarek (przedstawicielka RCKiK), lek. med. Bogusław Barański (były prezes PCK), mgr Piotr Kaczmarek (były prezes PCK) przyznała tytuł Me Dare (dający siebie) zasłużonym honorowym dawcom krwi: Lidii Szablewskiej z Rakowa, Stanisławowi Izychartowi z Mieściska, Bolesławowi Kubasikowi z Wapna. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, które otrzymali: Marzena Smolińska - nauczycielka ZSP nr 1 w Wągrowcu i Leszek Borus z Panigrodza, natomiast Burmistrz Miasta Wągrowca wyróżnił wągrowczan: Annę Stolarczyk i Mariana Kantorskiego medalem "20 - lecia Samorządu Lokalnego", a Leszek Majewski został uhonorowany przez burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz medalem z okazji 610 - lecia Miasta Gołańcz. Ponadto Zarząd Koła PCK przyznał "Złote Pierścienie", które otrzymały wągrowczanki: Barbara Linetty i Longina Rojek. Z okazji 15 - lecia pełnienia funkcji prezesa Koła PCK w Wągrowcu oraz 40 - lecia działalności w OSP (członek Zarządu Powiatowo ZOSP RP) przez Jana Maćkowiaka Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przyznało Jubilatowi srebrny medal "Labor Omnia Winicit", a władze Gminy Mieścisko najwyższe swoje odznaczenie "Logo Gminy Mieścisko". Podsumowany został Powiatowy Konkurs Krwiodawstwa PCK przez Eleonorę Kozłowską - przewodniczącą kapituły. Także kapituła w składzie: Magdalena Hoffmann, Grażyna Pawłowska, Paweł Gilewski dokonała podsumowania Powiatowego Konkursu Zdrowego Żywienia, na który wpłynęło ponad 60 wyrobów żywnościowych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i Kluby Seniora.

       Uroczystość uświetnił kwartet uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Macieja Zielińskiego. Następnego dnia odprawiona została w kościele farnym uroczysta Msza św. w intencji honorowych dawców krwi, którą upiększył swoim występem chór parafialny.

Prelekcje wygłaszali

       Wykłady i prelekcje na temat idei czerwonokrzyskiej, wartości humanitarnych i zdrowego stylu życia wygłosili w kolejnych latach: Wojciech Kicman - członek Krajowej Rady Reprezentantów PCK, Hanna Gajowiecka - dyrektor biura WZO PCK w Poznaniu, Jarosław Małecki - wicedyrektor Szpitala Powiatowego, Emilia Jagat - naczelna pielęgniarka Szpitala Powiatowego, Piotr Kaczmarek - mgr psychologii, ks. prefekt Jan Andrzejewski, Maria Grzechowiak - mgr pielęgniarstwa, Kamila Popadowska - mgr farmacji, Paweł Gilewski - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, ks. prefekt Waldemar Czarnecki, Paweł Mytko - kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Arkadiusz Wójcik - komendant Komendy Powiatowej PSP, Jolanta Tomaszewska - mgr psychologii, Małgorzata Moćko - mgr wychowania fizycznego, Eleonora Kozłowska - pielęgniarka RCKiK, Jan Maćkowiak - prezes wągrowieckiego PCK.

Świadectwa

       Swoje świadectwa o honorowym krwiodawstwie przedstawiali: Marian Siwiński - Zasłużony HDK PCK, Bolesław Kubasik - Zasłużony HDK PCK, Jan Jakubiak - Zasłużony HDK PCK. Podziękowania w imieniu biorców daru krwi wyrazili: Jerzy Mianowski - redaktor naczelny "Głosu Wągrowieckiego", Romuald Jaskólski - komendant Bractwa Strzeleckiego, Władysław Strachanowski - kierownik Miejskiego Zakładu Komunikacji, Antoni Springer - oficer Związku Strzeleckiego "Strzelec".

Zaproszeni goście, którzy uczestniczyli w uroczystych spotkaniach.

       Na organizowanych uroczystościach przez wągrowiecki PCK swoją obecność zaznaczyli: Krzysztof Olbromski, prezes Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK w Poznaniu i jednocześnie członek Zarządu Głównego PCK; Wojciech Kicman, członek Krajowej Rady Reprezentantów PCK; Hanna Gajowiecka, dyrektor WZO PCK w Poznaniu; Krzysztof Siwiak, członek Wielkopolskiej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Poznaniu, Teresa Wojciechowska, zastępca dyrektora WZO PCK w Poznaniu; Bogdan Kieńczkowski, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Pile, Małgorzata Koper, sekretarz Zarządu Rejonowego PCK w Pile; Józef Klimas, spec. ds. krwiodawstwa w Zarządzie Okręgowym PCK w Pile; Stanisław Woźniak, członek Rejonowej Rady PCK w Poznaniu; Leszek Borus, prezes Klubu HDK PCK w Poznaniu; Stefan Mikołajczak, marszałek Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; Krystyna Poślednia, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; Józef Lewandowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; Jerzy Barełkowski, dyrektor gabinetu Marszałka Wielkopolskiego w Poznaniu; Waldemar Grzegorek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu; Elżbieta Dobrochowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu; Józef Sulikowski, starosta wągrowiecki; Michał Piechocki, starosta wągrowiecki; Tomasz Kranc, wicestarosta wągrowiecki; Andrzej Bielecki, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego; Krzysztof Migasiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego; Irena Wojewódzka - Kucz, przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wągrowieckiego; Lech Pluciński, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wągrowieckiego; Stanisław Wilczyński, burmistrza Miasta Wągrowca; Tadeusz Kłos, burmistrz Miasta i Gminy Skoki; Edmund Knapski - wójt Gminy Wągrowiec; Przemysław Majchrzak, wójt Gminy Wągrowiec; Andrzej Bąk, wójt Gminy Wapno; Andrzej Banaszyński, wójt Gminy Mieścisko; Grzegorz Jakubiak, wójt Gminy Damasławek; Urszula Wierzbicka, wiceburmistrz Miasta i Gminy Gołańcz; Zbigniew Byczyński, przewodniczący Rady Miasta w Wągrowcu; Alojzy Jessa, przewodniczący Rady Miasta w Wągrowcu; Władysław Purczyński, przewodniczący Rady Miasta w Wągrowcu; Michał Nogalski, przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec; Alina Grabowska, sekretarz Urzędu Gminy Wapno; Alicja Kędracka, sekretarz Urzędu Gminy Mieścisko; ks. prałat Heliodor Grabias, dziekan Dekanatu Wągrowieckiego; ks. kan. Andrzej Rygielski, dziekan Dekanatu Wągrowieckiego; ks. kan. Witold Chmielewski, wicedziekan Dekanatu Wągrowieckiego; Paweł Mytko, kierownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu; Grzegorz Hoffmann, dyrektor Szpitala Powiatowego w Wągrowcu; Emilia Jagat, dyrektor Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, Jarosław Małecki, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Wągrowcu; Paweł Gilewski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wągrowcu; Arkadiusz Wójcik, komendant Komendy Powiatowej PSP w Wągrowcu; Piotr Trybulski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu; Barbara Górna, kierownik Biura Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu; Stefan Mikołajczak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP; Andrzej Kuraszkiewicz, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP; Franciszek Molendowski, przewodniczący Powiatowego Związku ERiI w Wągrowcu; Zenon Urbański, prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Wągrowcu; Paweł Golczyński, przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP; Lidia Drzewiecka, komendant ZHP w Wągrowcu; Stefan Matuszak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu; a także przedstawiciele prasy: Głosu Wągrowieckiego, Tygodnika Wągrowieckiego, Informatora Powietu Wągrowieckiego, Głosu Wielkopolskiego, Oddział Poznańskiej Telewizji, Wągrowieckiej Telewizji Kablowej, Przewodnika Katolickiego.