Menu:

Adres


Polski Czerwony Krzyż

  • ul. Piaskowa 24
  • 62-100 Wągrowiec
  • tel. 667-059-964

WITAMY

       Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) jest niezależną, neutralną organizacją zapewniający ochronę i pomoc humanitarną ofiarom wojny i przemocy. Nie jest organizacją rządową, mimo iż współpracują z nią rządy państw. Nie jest również organizacją pozarządową, ponieważ oprócz działalności społecznej i indywidualnej obejmuje także zakres działalności państwowej. MKCK otrzymał obecną nazwę w 1880 po przyjęciu, jako znaku rozpoznawczego dla sanitariuszy i szpitali polowych odwrotnych barw sztandaru Szwajcarii (czerwony krzyż na białym tle). Jest to centrum informacji o jeńcach, osobach internowanych i zaginionych. Interweniuje również w tych sprawach u właściwych władz, zajmuje się poszukiwaniem zaginionych oraz wymianą jeńców podczas wojny. Uczestniczy w przygotowaniu projektów konwencji dotyczących humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych. Może z upoważnienia stron walczących występować w roli mediatora i pośredniczyć w wymianie jeńców wojennych, rannych i chorych osób cywilnych.

       Polski Czerwony Krzyż (PCK) - najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. z 1964 r. Nr 41, poz. 276) oraz wydanego na jej podstawie Statutu zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2372).

ZOSTAŃ DAWCĄ!

       Krew może oddać każdy zdrowy człowiek, który: jest chętny nieść pomoc drugiemu człowiekowi, ukończył 18 rok życia a nie przekroczył 65 roku życia, waży powyżej 50 kg, posiada dokument tożsamości ze zdjęciem. Jednorazowo można oddać 450 ml - co 8 tygodni (kobiety co 3 miesiące). Krwiodawcy przysługują: legitymacja i tytuł "Honorowy Dawca Krwi", produkty regenerujące i wzmacniający organizm po oddaniu krwi, zwrot utraconego zarobku za dzień oddania krwi na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy, zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki służby krwi, zwolnienie z pracy (szkoły) w dniu oddania krwi, odliczenie od rocznego dochodu wartości oddanej krwi w danym roku.


ZASADY ODZNACZANIA I WYRÓŻNIANIA

       Tytuł i odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadawane są przez Polski Czerwony Krzyż. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania odznaki reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1324). Odznakę Zasłużony HDK otrzymują mężczyźni po oddaniu: 6, 12, 18 litrów; kobiety: 5, 10, 15. "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" posiada uprawnienia do: korzystania poza kolejnością z publicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptek; ulgi w zakupie leków według wykazów Ministra Zdrowia; bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską według ustaleń władz lokalnych (w mieście i gminie Wągrowiec po oddaniu: kobiety 5 litrów, mężczyźni 6 litrów); ulgowych biletów do wągrowieckiego Aquaparku.

                                     


       Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża zwana dalej Odznaką Honorową stanowi zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w Ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w Statucie Stowarzyszenia.
       Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzone przez Krajową Radę Reprezentantów PCK uchwałą nr 29/96 z dnia 14.12. 1996 r.

                                


       Krystałowe Serce może być przyznawane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa.
       Regulamin Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzony jest uchwałą nr 12/06 z 25.06.2006 roku Krajowej Rady Reprezentantów PCK.


       Odznaka honorowa "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.
       Uchwała Nr XLII/637/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie: wprowadzenia nadawania "Odznaki honorowej za zasługi dla województwa wielkopolskiego"


       Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.
       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" - Dz. U. z 2005 r. Nr 65, poz. 573.


       Krzyże Zasługi: złoty, srebrny, brązowy - nadawane są zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2004 r.)

                                


2010-03-15

Strona PCK

czytaj więcej

Dzięki uruchomionej stronie PCK ...